Uusheräyksen Keskusliitto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1.1. Yhdistyksen nimi on Uusheräyksen Keskusliitto r.y. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään muotoa Uusheräys.
1.2. Yhdistyksen kotipaikka on Kalajoen kaupunki

2. Yhdistyksen tarkoitus, toiminta ja laajuus

2.1. Yhdistyksen tarkoituksena on Raama­tun ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen pohjalta toimien
2.1.1. johdattaa ihmisiä Jumalan ja Kristuksen tuntemiseen
2.1.2. levittää elävää kristillisyyttä Suomessa Uusheräyksen perinteitä vaalien
2.1.3. tehdä ja edistää lähetystyötä Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella

2.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Uusheräys
2.2.1. julistaa Jumalan sanaa järjestämällä jumalanpalveluksia, seuroja sekä raamattu- ja muuta kristillistä opetusta
2.2.2. tekee lähetystyötä Suomen Lähetysseuran ja muiden johtokunnan hyväksymien lähetysjärjestöjen kanssa
2.2.3. auttaa ja tukee yksinäisiä sekä eri syistä elämässä syrjäytyneitä henkilöitä
2.2.4. pyrkii juurruttamaan lapsia ja nuoria elävään kristillisyyteen
2.2.5. julkaisee ja levittää yhdistyksen tarkoitusta edistävää äänenkannattajaa, kirjallisuutta ja erilaisia tallenteita
2.2.6. toimii sähköisissä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa sekä muillakin sopiviksi katsomillaan tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

2.3. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hank­kimaan nimiinsä ja omistamaan kiinteis­töjä ja irtainta omaisuutta, järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamaan vuokraus- ja sijoitustoimintaa

3. Yhdistykseen liittyminen

3.1. Uusheräyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä tämän herätysliikkeen piiriin kuuluvien henkilöiden muodostamat rekisteröidyt paikalliset ja maakunnalliset yhdistykset tai itsenäiset säätiöt. Yksityiset henkilöt voivat liittyä Uusheräyksen henkilöjäseniksi. Jäsenet hyväksyy Uusheräyksen johtokunta ja jäsenyys alkaa hyväksymispäätöksen tekemisestä.

3.2. Jäsenyyttä hakiessaan yhdistyksen on lähetettävä Uusheräykselle jäsenluettelonsa ja muut tarvittavat tiedot. Säätiöiden on lähetettävä säädekirjansa ja sääntönsä, säätiörekisteriote, josta ilmenee hallituksen kokoonpano ja sen jäsenet, sekä muut tarvittavat tiedot.

3.3. Varsinaisena jäsenenä olevan toisen yhdistyksen säännöt alistetaan johtokunnan tarkistettavaksi ja vahvistettavaksi.

4. Jäsenmaksut

4.1. Uusheräyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden.

4.2. Jäsenmaksun suoritusaika

Varsinaisina jäseninä olevan yhdistyksen ja säätiön on maksettava jäsenmaksunsa edelliseltä kalenterivuodelta viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi yhdistysten ja säätiöiden on lähetettävä valmiin kaavan mukainen toimintakertomus maaliskuun loppuun mennessä. Henkilöjäsenet maksavat jäsenmaksunsa tammikuun loppuun mennessä.

5. Yhdistyksen hallitus

5.1. Uusheräyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain neljä (4) jäsentä vuorojärjestyksen mukaisesti. Vuosikokous valitsee johtokunnan varsinaisille jäsenille kolme varajäsentä: ensimmäisen (I), toisen (II) ja kolmannen (III). Johtokunnan varajäsenistä eroaa vuosittain yksi (1), aluksi arpa sitten vuorojärjestyksen mukaisesti. Johtokunnan varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä kutsutaan ensimmäinen varajäsen hänen sijaansa, toisen estyneenä toinen ja kolmannen kolmas.

5.2. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta palkkaa tarvittavat työntekijät.

5.3. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle niin usein kuin pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä pyytää. Kutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta varsinaisille jäsenille sovitulla tavalla. Johtokunnan kokous voidaan pitää etäkokouksena tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen jäsenten siihen suostuessa, jos siitä erikseen niin ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

5.4. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta sen jäsentä on saapuvilla tai yhteydessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta. Eri mielipiteiden ilmaantuessa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Etäkokouksen kyseessä ollen tulee äänestysmenettelystä päättää ennen äänestystä ja kirjata se myös pöytäkirjaan.

5.5. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan 3 – 5 jäsenen työvaliokunnan valmistelemaan ja tarvittaessa toimeenpanemaan johtokunnan päätöksiä. Tarpeen vaatiessa johtokunta voi asettaa alaisuuteensa muitakin toimikuntia.

5.6. Johtokunnan kokoukset valmistelee johtokunnan määräämä henkilö yhdessä puheenjohtajan kanssa. Kokouksissa esittelijänä toimii puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä johtokunnan määräämä henkilö.

5.7. Johtokunnan velvollisuutena on:
5.7.1. auttaa jäseniä järjestämään tilaisuuksia hengellisen elämän ja lähetysrakkauden edistämiseksi
5.7.2. kiinnittää sopivia henkilöitä Uusheräyksen julistus- ja lähetystyöhön sekä huolehtia heidän koulutuksestaan ja tukemisestaan,
5.7.3. asettaa paikallisia ja/tai alueellisia asiamiehiä tarpeen mukaan,
5.7.4. huolehtia Uusheräyksen äänenkannattajan, painotuotteiden ja erilaisten tallenteiden julkaisemisesta ja levittämisestä,
5.7.5. huolehtia yhdistyksen omaisuudesta, jäsemaksujen keräämisestä sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, vastaanottaa lahjoituksia, kuten testamentteja, kolehteja ym.
5.7.6. lähettää vuosikokouksen esityslista jäsenille 30 päivää ennen kokousta sekä huolehtia kokouksen päätösten toimeenpanosta ja muutoinkin Uusheräyksen toiminnasta näiden sääntöjen pohjalta.
5.7.7. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla, yhdessä johtokunnan määräämien henkilöiden kanssa. Lisäksi johtokunta voi nimetä henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

6. Vastuunkantajapäivät

Yhdistyksen johtokunnan kutsusta kokoontuu vähintään kerran vuodessa vastuunkantajapäivät, joka käsittelee toimintaa, oppia ja elämää koskevia kysymyksiä. Vastuunkantajapäiville osallistuvat johtokunnan kutsumat henkilöt.

7. Vuosikokous

7.1. Uusheräyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänioikeutettuja ovat yhdistysten ja säätiöiden edustajat. Henkilöjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus.

7.2. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain touko- heinäkuun aikana paikkakunnalla, jonka johtokunta määrää ottaen huomioon vuosikokouksen toivomukset. Johtokunnan on ilmoitettava siitä 60 päivää aikaisemmin äänenkannattajaksi valitussa lehdessä.

7.3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kut­sua koolle, jos johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erikseen ilmoittamansa asian käsitte­lyä varten kirjallisesti pyytää.

7.4. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on suoritettava samoin kuin vuosikokoukseen.

7.5. Varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin yksi edustaja jokaista alkavaa kahtakymmentä ( 20 ) jäsentään kohden. Varsinaisena jäsenenä oleva säätiö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen neljä (4) edustajaa. Säätiön edustajat yhdistyksen kokoukseen nimeää säätiön hallitus. Henkilöjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistyksen varsinaisina jäseninä olevien yhdistysten jäsenille myöntää oikeus olla saapuvilla yhdistyksen kokouksissa.

7.6. Kullakin varsinaisen jäsenen edustajalla on päätöstä tehtäessä yksi ääni. Äänestyksessä käytetään avoäänestystä, ellei lippuäänestystä kukaan vaadi. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa arpa.

7.7. Vuosikokoukselle voivat tehdä esityksiä yhdistyksen jäsenet, johtokunta sekä vastuunkantajakokous. Esitykset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava yhdistyksen johtokunnalle vähintään 90 päivää ennen vuosikokousta.

7.8. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel­lään seuraavat asiat:
7.8.1. valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkistajat,
7.8.2. tarkistetaan edustajien valtakirjat,
7.8.3. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toiminta- ja tilikertomukset ja tilintarkas­tajan lausunto,
7.8.4. päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta ja vastuuvapau­den myöntämisestä tilivelvollisille
7.8.5. päätetään 4 §:n mukaisesti varsinaisilta jäseniltä ja henkilöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suu­ruus,
7.8.6. toimitetaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten sekä varajaäsenen vaali,
7.8.7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
7.8.8. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
7.8.9. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio,
7.8.10. päätetään äänenkannattajasta eli lehdestä, jossa kokouskutsut julkaistaan,
7.8.11. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Mikäli joku vuosikokouksessa esittää asi­an, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, ei sitä lopullisesti tarvitse ratkaista, vaan se siirretään seuraavaan vuosikokoukseen, jolloin johtokunta esittää siitä lausun­tonsa. Asiaa käsiteltäessä on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

8. Tilit, tilinpäätös ja tilintarkastus

8.1. Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tilien ja niihin kuuluvien asiapapereiden on oltava valmiina tilintarkastajalle esitettäväksi viimeistään 60 päivää ennen vuosikokousta.

8.2. Tilintarkastajan tulee suorittaa edellisen kalenterivuoden tilien ja hallinnon tarkastus ja antaa kirjallinen tarkastuslausuntonsa johtokunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun asiakirjat on hänelle tarkastusta varten jätetty.

9. Yleisiä määräyksiä

9.1. Jäsenellä on oikeus erota Uusheräyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkir­jaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aika­na eroilmoitus on tehty.

9.2. Jäsen, joka jättää erääntyneen jäsen­maksunsa suorittamatta tai joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia, voidaan erottaa jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä.

9.3. Jos yhdistyksen varsinainen jäsen purkautuu, jäävät, mikäli asianomaisen jäsenen säännöissä näin on määrätty, sen mahdolliset jäljellä olevat varat, kun pesä on selvitetty, Uusheräykselle. Jos purkautumisesta laskettavien kolmen vuoden kuluessa uusi samanlainen yhdistys tai säätiö aloittaa toimintansa Uusheräyksen jäsenenä samalla paikkakunnalla, sillä on oikeus varoihin, joita purkautuneelta jäseneltä on jäänyt. Päätöksen varojen luovuttamisesta uudelle jäsenelle tekee Uusheräyksen johtokunta.

9.4. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia joko vuosi- tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä

9.5. Uusheräystä ei voida purkaa, ellei vuosikokous vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä niin päätä. Päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan 30 päivän kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään samanlaisella äänten enemmistöllä.

9.6. Uusheräyksen purkautuessa varat siirtyvät Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry:n haltuun.

9.7. Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyksistä annettua lakia.

10. Sääntöjen hyväksyminen

Uusheräyksen johtokunta 14.5.2016

Uusheräyksen vuosikokous 30.7.2016

Patentti- ja rekisterihallitus 9.9.2016